Artikel Brandteknisk beskrivning för två höga konceptbyggnader i trä

Publicerad

För ökad kunskap kring brandskydd i höga träbyggnader.
För byggnader i Br0-klassen finns ofta särskilt stort skyddsbehov för bärande konstruktionerna vid brand. Byggnaderna som ingått i projektet har båda trästommar i 22 våningar.
För byggnader i Br0-klassen finns ofta särskilt stort skyddsbehov för bärande konstruktionerna vid brand. Byggnaderna som ingått i projektet har båda trästommar i 22 våningar.
Syftet med detta projekt har varit att göra en brandteknisk beskrivning av två hus med ”stort skyddsbehov avseende brandskyddet”, så kallad ”byggnadsklass Br0”. För byggnader i Br0-klassen finns ofta särskilt stort skyddsbehov för bärande konstruktionerna vid brand. Byggnaderna som ingått i projektet har båda trästommar i 22 våningar.

Att bygga med trä som är ett förnyelsebart material innebär miljövinster och ekonomiska vinningar för design, produktion och utförande.

För att öka kunskapen med höga träbyggnader har ett nationellt projekt ”Tall Timber Buildings – Concept Studies” genomförts där möjligheter och svårigheter med höga träbyggnader över 20 våningsplan har undersökts bland annat vad gäller konstruktion, livscykelanalys och brandskydd. Båda byggnaderna är bostadshus. En av byggnaderna har trapphus i betong och det andra i KL-trä.

Syftet med detta utvecklingsprojekt har varit att använda det framtagna tillämpningsstödet från SBUF-projekt 13371 för att göra en brandteknisk beskrivning av två koncepthus i byggnadsklass Br0, ett hus i Växjö och ett i Stockholm.


Kontakt