Projekt 14145 Pågående Ramverket för hantering av brandbelastning vid projektering av trähus

Projekttid

Sammanfattning

Ökat byggande med trä kan potentiellt bidra till både ökad kostnadseffektivitet och en lägre klimatbelastning inom byggbranschen. För att det ska bli en lägre klimatbelastning är det dock viktigt att byggnaden fungerar som en kolsänka.

Det är viktigt för personsäkerhet, egendomsskydd och klimat att byggnader i trä inte har väsentligt större risk än andra byggnader för att totalskadas vid brand. Brandbelastning är en viktig faktor i det svenska regelverket och reglerar bland annat bärverksklass, storlek och klass på brandceller/-sektioner och liknande. Trä skiljer sig här från sina obrännbara motsvarigheter och samtidigt som byggandet med trä har ökat har även forskningen och medvetenheten på området gått snabbt framåt på senare år.

Med ökat kunskapsunderlag har dock en osäkerhet skapats kopplat till hur regelverk och kunskap ska tillämpas vid bedömningen av brandbelastningen för byggnader i trä. Boverket har identifierat frågan som en särskilt viktig utredningspunkt i arbetet med de nya byggreglerna och även de stora branschföreningarna (BIV och BRA) har pekat ut frågan som speciellt viktig. Avsikten med det aktuella projektet är att ge vägledning i hur trähus bör projekteras ur brandteknisk synvinkel för att ta hänsyn till både gällande regelverk och den kunskap som finns på ämnet. Detta både för att ge branschen ett gemensamt underlag att utgå ifrån, och på så vis minska projektrisker, men även för att ge Boverket ett underlag i sitt arbete med möjligheternas byggregler.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt