Projekt 13371 Avslutat Utveckling av metod för analytisk dimensionering av Br0-byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar
Informationsblad

Sammanfattning

Kunskapen om träkonstruktionens bidrag till brandförloppet och dess beteende vid brand (KL-trä) medför att vissa försiktighetsmått behöver vidtas vid användning av en brännbar stomme. Att en brand självslocknar när lös inredning brunnit upp är en viktig förutsättning för att brandförloppet ska vara förutsägbart. Ett förutsägbart brandförlopp skapas genom att antingen säkerställa att KL-trä inte delaminerar eller genom att använda beklädnadsskivor som skyddar träkonstruktionen tills dess att bränslet tar slut. På grund av begränsat kunskapsunderlag och avsaknad av harmonisering rekommenderas att byggelement av KL-trä skyddas med beklädnadskivor.

Att dessutom bygga högt innebär särskilda utmaningar som behöver hanteras under projektering, produktion och förvaltning. Var noggrann i riskidentifieringen. Lägg vikt vid att fånga upp de svårigheter som uppkommer i en hög byggnad med träkonstruktion. Utforma brandskyddet med utgångspunkt i djupförsvarsprincipen med ledorden redundans, oberoende och diversifiering. Visa att vald utformning av brandskyddet kan hantera identifierade svårigheter med tillräcklig robusthet. Överväg åtgärder som förhindrar att bränder uppkommer och säkerställer att det kan släckas snabbt om de uppstår. Var noggrann med detaljer. Anslutningar (förband) är en svag länk som kräver särskild hänsyn. Implementera rutiner för kontroll av projekteringen som är aktiv under hela projekteringsfasen. Utförande av detaljer kräver utökad egenkontroll eller kontroll av tredje part. Fotodokumentation är särskilt betydelsefull för delar som ej kan kontrolleras efter färdigställande. Brandskydd under byggtid behöver planeras med särskild hänsyn till konstruktionens sårbarhet.

Därutöver rekommenderas att samråda med räddningstjänsten om lämplig insatstaktik, utforma ett system för reparation efter skada, till exempel vattenläckage eller brand och att fastställa hur ombyggnad kan ske med hänsyn till konstruktionens unika förutsättningar.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Tillämpningsstöd vid brandteknisk dimensionering av höga Br0-byggnader med förnyelsebara material (trä)", Björn Andersson, Lisa Broberg och John Hultquist, samtliga Brandskyddslaget, samt Björn Evers, Caroline Eriksson Lantz och Fredrik Nystedt, samtliga Briab Brand & Riskingenjörerna AB (49 sidor och en sammanfattning).

Projektansvarig
  • AB Fristad Bygg
Projektledare
Relaterade projekt