Årets innovation 2016

Årets innovation 2016 PSI Personlig Säkerhets Introduktion

Till Årets Innovation 2016 utsåg SBUF utvecklingsprojektet PSI Personlig Säkerhets Introduktion och projektledaren Johan Svedlund, Skanska Maskin AB.

Vinnaren av innovationspriset har konkurrerat med över hundra slutförda utvecklingsprojekt, vilket finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. Prisutdelningen har skett vid en högtidlig tillställning den 25 april på Ingenjörsvetenskapsakademien.

Motivering

”Projektet har resulterat i en databas med standardiserade säkerhetsblad för hyrmaskiner. Säkerhetsbladen ger en introduktion till varje enskild hyrmaskin för att minska riskerna vid användningen. Syftet är att förebygga maskinrelaterade olyckor och förslitningsskador på arbetsplatser inom byggbranschen.

Säkerhetsbladen ger förbättrade möjligheter till högre säkerhet och reducerade förslitningsskador vid användning av handhållna maskiner. Arbetet har varit mycket omfattande och resulterat i fler än 2 200 säkerhetsblad - till stor nytta för yrkesarbetare, arbetsledare, arbetsmiljöansvariga, byggutbildningarna med flera.”

Slutrapport Safety Leaflets - Säkerhetsblad för maskinsäkerhet

Projekt 13002

Nominerade

Övriga två nominerade utvecklingsprojekt var:

Mekaniserad bergskrotning i små bergtunnlar 

med projektledaren Tommy Ellison, Besab AB.

Motivering

Tunnlar och bergrum måste underhållas för att upprätthålla en säker funktion. Bland annat behöver bergytor kontrolleras med avseende på lösa stenblock. Underhållsskrotning i berganläggningar utförs vanligtvis manuellt vilket innebär risk för personskador från stenras och dålig arbetsmiljö genom att arbetet är fysiskt påfrestande.

Projektet har utvecklat en maskin särskilt avsedd för bergskrotning i trånga utrymmen. Operatören styr utrustningen på distans utan att riskera att skadas av nedfallande block, vilket medför stor förbättring av säkerheten och att risken för belastningsskador reduceras avsevärt.

Projektet är ett framstående exempel på innovativ, behovsdriven teknikutveckling, som kombinerar kända komponenter till en ny maskin, inom ett nytt användningsområde.

Se slutrapporten 

BIP Mängder 

med projektledaren Carl-Erik Brohn.

Motivering

Syftet med projektet var att ge installatören, byggaren och andra aktörer vinster i form av enkel, flexibel och billig mängdavtagning från CAD-modeller.

Projektet leder till att byggprocessen effektiviseras och till förbättrad samverkan för installatörerna med byggentreprenörer, materialleverantörer, teknikkonsulter med flera.

Introduktionen av effektiva IT-baserade arbetssätt i byggbranschen är mycket viktigt. Målet är en effektiv byggprocess som ger mervärde till slutkunden genom lägre totalkostnader och färre fel. 

Se slutrapporten