Projekt 12970 Avslutat Mekaniserad bergskrotning i små bergtunnlar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Tunnlar och bergrum måste underhållas för att upprätthålla en säker funktion. Bland annat behöver bergytor kontrolleras med avseende på lösa stenblock. Underhållsskrotning i underjordiska berganläggningar utförs vanligtvis manuellt vilket innebär risk för stenras med påföljande personskador och dålig arbetsmiljö genom att arbetet är fysiskt påfrestande. Ett tillbud inträffade 2013, dessbättre utan personskada, vilket satte fokus på riskerna. Det är därför av största vikt att finna en bättre arbetsmetod för denna typ av arbete.

I detta projekt har undersökts vilket regelverk som gäller för underhållsskrotning och vilka möjliga lösningar som finns på marknaden för att mekanisera detta arbete. Denna inventering gav inga bra svar, särskilt inte i små tunnlar med känsliga installationer som det ofta är fråga om. Projektet fick därför inriktas på att utveckla en maskin som är anpassad för mekanisk skrotning i små bergtunnlar.

När utrustningen var färdigställd samlades dokumentation om komponenterna, en driftmanual upprättades och maskinen testkördes i olika situationer. Detta arbete resulterade i att maskinen kunde förses med CE-märkning som garanterade att dess funktion uppfyller EU-kraven. När detta var klart fick personal en kort utbildning i användning av utrustningen, något som förenklades av att den aktuella personalen hade varit med i slutskedet av tillverkningen. En provkörning och test i en verklig tunnel utfördes, och utvärderingen av dessa tester utföll till belåtenhet. Det är projektgruppens gemensamma uppfattning at denna utrustning kommer att bidra till en stor förbättring av säkerheten vid underhållsskrotning i små bergtunnlar och att risken för belastningsskador och förslitningsskador reduceras avsevärt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Mekaniserad skrotning i små bergtunnlar", Tommy Ellison, Besab (20 sidor och två bilagor).

Projektansvarig
  • AB Besab
Projektledare