Årets innovation 2009

Årets innovation 2009 Renoveringshandboken

Till Årets Innovation 2009 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Renoveringshandboken bland de omkring hundra SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under år 2009 var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen.

Priset delades ut vid en högtidlig tillställning den 5 oktober på Ingenjörsvetenskapsakademin som samlat byggbranschens främsta företrädare inom forskning och utveckling.

Projektledare för projektet var: Rolf Kling, VVS Företagen

Motivering

”Renoveringshandboken behandlar på ett klargörande och övergripande sätt de tekniska frågor som måste beaktas vid renovering av bostadsbeståndet från det så kallade miljonprogrammet. I detta bostadsbestånd finns stor potential för energibesparing och minskad miljöbelastning. Detta är en förutsättning för hållbar tillväxt och ger stort mervärde för slutkunden – de boende. Genom att renoveringsfrågorna behandlas sektorsövergripande skapas förutsättningar för en effektiviserad byggprocess.”

Slutrapport Renoveringshandbok

Projekt 12165

Webbplats VVS Företagen

Nominerade

Övriga två nominerade utvecklingsprojekt var:

Reparation och förstärkning av betongkonstruktioner – Miljövänlig förstärkning med hjälp av kolfiberkomposit 

med projektledaren Björn Täljsten, Luleå Tekniska universitet.

Motivering

”Underhåll, reparation och förstärkning av befintliga betongkonstruktioner är ett mycket viktigt område. Möjligheten att förlänga livscykeln leder till stora vinster för samhället genom lägre kostnader och minskad resursanvändning. Arbetet med att utveckla material och metoder för förstärkning med kolfiberarmering har pågått under en längre tid, och nu uppmärksammas det senaste projektet som behandlar möjligheten att använda mineraliska bindemedel (polymermodifierade cementbruk). Projektet är också ett gott exempel på att forskningsresultat snabbt kan omsättas i praktisk handling.”

Se slutrapporten 

Energieffektivisering vid renovering av rekordårens flerbostadshus 

med projektledarna Jan-Erik Jörgensen, Skanska, Björn Berggren, Skanska, Ulla Jansson, Lunds Tekniska Högskola och Henrik Sundqvist, Skanska.

Motivering

”Projektet gör en grundlig genomgång av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för energieffektivisering i det stora bostadsbestånd som finns från de så kallade rekordåren 1960-75. Slutsatsen från projektet är att det finns stor potential för lönsamma energibesparingsåtgärder, i synnerhet om de kombineras med reguljära underhållsåtgärder. Projektet medför stor nytta för slutkunden – de boende - genom lägre kostnader och bättre inomhuskomfort samtidigt som miljöbelastningen minskas.”

Se slutrapporten