Projekt 11996 Avslutat Reparation och förstärkning av betongkonstruktioner - Miljövänlig förstärkning med hjälp av kolfiberkomposit

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Underhåll, reparation och förstärkning av den befintliga infrastrukturen av betong är viktigt ur en samhällsekonomisk synvinkel. Luleå tekniska universitet har tillsammans med Skanska arbetat med utveckling av kolfiberbaserade förstärkningssystem och detta samarbete har under åren lett till såväl ett flertal licentiat- som doktorsavhandlingar samt att ett antal betongkonstruktioner som förstärkts i vårt land med denna teknik. I huvudsak har epoxibaserade bindemedel använts i förstärkningssystemen.

I det aktuella forskningsprojektet undersöktes möjligheterna att använda mineraliska bindemedel (polymer modifierade cementbruk). Dessa bindemedel har bättre kompatibilitet med betong gällande fuktdiffusion, termisk utvidgning och är mindre känsliga mot temperatur och fukt.

Arbetet och metoden inom projektet var uppdelat i fyra sammankopplade delar:
- Fördjupad teoretisk studie, inklusive uppdaterad litteraturstudie
- Kompletterande laboratorieförsök
- Produktionsanpassning
- Fullskaleförsök.

Resultatet från studien blev att en högvärdig miljövänlig och ekonomisk konkurrenskraftig reparation och förstärkningsmetod framtogs för att kunna tillämpas på olika konstruktioner. Systemet har potential att tillämpas på bl a; betongsilor, betongbroar, kajer, byggnader, dammar och parkeringshus.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Strengthening of concrete structures by the use of mineral-based composites", Thomas Blanksvärd, LTU (156 sidor, bilagor och svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB /Ove Lagerqvist
Projektledare
Relaterade projekt