Projekt 11936 Avslutat Energieffektivisering vid renovering av rekordårens flerbostadshus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med projektet var att finna lämpliga metoder och renoveringsåtgärder för att kraftigt reducera energianvändningen vid renoveringar av hus från rekordåren.

Genomförda och pågående projekt inom renovering/ombyggnad med energifokus dokumenterades, därefter analyserades projekten med fokus på vilka tekniska åtgärder man hade satsat på. En viktig del var att utvärdera andra tänkbara alternativ avseende tekniska åtgärder för energieffektivisering i de studerade projekten, även i redan genomförda renoveringsprojekt. Utvärdering av tekniska åtgärder gjordes med verktygen energiberäkningar, bedömning av miljöpåverkan och beräkningar av livscykelkostnader. Resultaten dokumenterades och publicerades för att visa på och sprida kunskap om vilken ekonomisk potential som finns i att kraftigt reducera byggnadernas energianvändning. Även miljöaspekten lyftes fram liksom förbättringar i inomhusklimat och boendemiljö. En annan mycket viktig aspekt i denna studie var införandet av passivhusteknik inom renoveringsområdet. I projektet studerades i vilken utsträckning denna teknik kan vara lämplig inom renovering/ombyggnad. Även kopplingen till den nya lagen om energideklarationer för byggnader studerades.

Studien avslutades med en rapport som sammanställer de olika studerade renoveringsprojekten och pekar på generella slutsatser och tendenser. Rapporten vänder sig till intressenter inom området renovering/ombyggnad, såsom entreprenörer, fastighetsägare och förvaltare samt kommuner och landsting. Tanken är att studiens resultat skall kunna användas som vägledning vid val av tekniska lösningar inför ombyggnader av hus från rekordåren. Entreprenörer, projektörer och beställare ges på detta sätt god hjälp att välja energieffektiva och långsiktigt hållbara lösningar på systemnivå.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Energieffektivisering vid renovering av rekordårens flerbostadshus", Ulla Jansson, LTH, Björn Berggren, Skanska, och Henrik Sundqvist, Skanska, (105 sidor med bilagor samt sammanfattning 10 sidor).


Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare