Projekt 12165 Avslutat Renoveringshandbok. Underlag för beslutsfattare vid renovering av lägenheter i 1950-, 60- och 70-talshus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Avsikten med "Renoveringshandboken" var att ge beslutsfattare i bostadsförvaltande företag ett underlag för de ställningstaganden som måste göras i tekniska frågor inför en renovering. Den behandlar vilka konsekvenser olika val får för förvaltningsteknik, innemiljö, och energihushållning. Handboken är ett hjälpmedel vid upphandling av konsult- och entreprenadarbeten samt en vägvisare för bra metoder att organisera projekterings- och utförandearbetet. Handboken kan även användas för utbildning av bostadsföretagens planerings- och byggnadspersonal samt självständigt kunna fungera som kunskapskälla.


Renoveringshandboken omfattar följande ämnen/avsnitt:
* Så här ser husen ut, referensvärden
* Installationers och badrums livslängd
- installationsdelar
- tätskikt
- elinstallationer
- vattenskador
- legionellarisker
* Renovering eller reparation ? strategisk planering
- byta stammar eller inte
- energideklarationer
* Potential för energieffektivisering
- klimatskal
- ventilation
- värmesystem
- tappvarmvatten
* inventering/besiktning
- teknisk status
- energi
- miljö
- tillgänglighet
* Boendefrågor
- bostadsrätt
- hyresrätt
- lokalhyresgäster
- arbete i bebodda lägenheter
* Upphandling
- krav på underlag
- funktionskrav
- myndighetskontakter
- dokumentation
* Renoveringsteknik
* Goda exempel
- ett tiotal beskrivningar av lyckade renoveringsprojekt
* Statliga regler och branschregler
* Checklistor
* Vanliga brister från olika byggperioder

Slutredovisningen utgörs av "Renoveringshandboken för hus byggda 1950-75", Rolf Kling, VVS Företagen, Magnus Everitt, Svensk Ventilation, et al.

Projektansvarig
  • VVS Företagens Service AB
Projektledare