Årets innovation 2007

Årets innovation 2007 ANAVITOR – ett resurseffektivt verktyg för livscykelbaserad ekonomi- och miljöbedömning av byggnader

Bland de omkring hundra SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under år 2007 var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen. Priset delades ut i samband med Samhällsbyggardagen 2008 den 28 maj.

Projektledare för projektet var Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Motivering

”Projektet har på ett föredömligt sätt utvecklat programmet Anavitor som baserat på kalkyler, produktdatabaser och ritningsmodeller beräknar miljöpåverkan samt presenterar livscykelanalyser och livscykelkostnadskalkyler. Med hjälp av Anavitor kan byggföretag på ett enkelt sätt göra analyser av byggprojektets kostnader och miljöbelastning under dess livscykel”

Slutrapport Enhetliga och jämförbara LCA-data för byggmaterial och energi - en branschgemensam metod för miljöbedömning av fastigheter

Projekt 11631

Läs mer Anavitor

Miljöberäkningsprogram för att räkna ut LCA (Lifecycleassessment) på ett byggnadsverk

Nominerade

Övriga två nominerade utvecklingsprojekt var:

Injektering med silicagel 

med projektledaren Gunnar Gustafson, Chalmers tekniska högskola.

Motivering

”Utvecklingen av silicagel för injektering i berg öppnar möjligheter att effektivt täta finsprickigt berg mot inläckande grundvatten på ett icke miljöstörande sätt och utan kända arbetsmiljöproblem. Projektet har lett fram till en god teoretisk grund för fortsatt utveckling av injekteringstekniken. Det har genomförts i en anda av delad kunskap och stor entusiasm bland samtliga inblandade. Till exempel vid de storskaliga fältprov som gjorts vid i samband med verklig tunnelproduktion.”

Se slutrapporten 

Sim Lean: Kvalitet i byggprocessen - ett spel om förståelse och lönsamhet 

med projektledaren Pär Åhman, Sveriges Byggindustrier.

Motivering

”Projektet har på ett föredömligt sätt utvecklat det webbaserade datorspelet SIM Lean med vars hjälp aktörerna/spelarna på ett lekfullt men ändå verklighetstroget sätt kan simulera hur en byggarbetsplats bör organiseras för att undvika flaskhalsar. Spelet ger studenter en rolig inblick i byggproduktionens komplexitet samtidigt som många yrkesverksamma kan få både nyttiga och oväntade tankeställare vad gäller materialflöden, effektiviseringspotential och sänkta produktionskostnader.”

Se slutrapporten