Projekt 11473 Avslutat Injektering med silicagel. Etapp II

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Omfattade litteratur- och laboratoriestudier samt fältförsök. Syftade till att skapa kunskap om silicagels lämplighet och användbarhet som injekteringsmedel för tätning av sprickigt berg. Samfinansierades med KK-stiftelsen och Banverket.

Slutredovisningen består av doktorsavhandlingen "Grouting of Fractured Rock with Silica Sol; grouting design based on penetration length", Johan Funehag, Chalmers (82 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Betongsprutnings AB Besab
Projektledare
Relaterade projekt