Projekt 13158 Avslutat LCA-modul till Simuleringsplattform

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

För att uppnå en hållbar försörjning av bergmaterial och mineral krävs ett ständigt arbete med att minska täkternas påverkan på miljön. En viktig förutsättning av att lyckas med detta är en hög förståelse av hur produktionssystemens miljöpåverkan ser ut. LCA är ett välbeprövat sätt att på ett systematiskt sätt beskriva miljöpåverkan, men det är inte lätt tillgängligt för de som arbetar ute i täkterna och väldigt komplext att genomföra.

Sedan 2010 har Chalmers Rock Processing Systems jobbat med att modellera upp maskiner och processer så täkternas produktion och flöden kan simuleras i en simuleringsplattform. Just nu pågår ett aktivt arbete med att göra plattformen mer tillgänglig för industrin så de som arbetar i täkterna kan använda det för att optimera maskinernas inställningar, utbilda ny personal med mera.

Detta projekts syfte var att skapa en LCA modul till simuleringsplattformen. Genom att koppla en miljöpåverkan till varje enskild maskin och därefter simulera flödena kan miljöpåverkan fås fram för varje enskild sortering som täkten säljer. Verktyget har utvecklats för att vara generellt, vilken anläggning som helst ska kunna skapas i plattformen. Tre anläggningar har modellerats. Dess miljöpåverkan har att simuleras i den nya LCA modulen, samtidigt som man får med alla redan befintliga funktioner.

Därmed har ett verktyg skapats för att göra miljöanalyser för en bransch där det idag inte finns något standardiserat sätt att utföra detta. Ett antal parametrar har valts ut som inkluderas i plattformen som till exempel CO2, El, bränsle och sprängmedel.

Slutredovisningen utgörs av forskningsrapporten "Utveckling av simuleringsförmåga och avancerade processmodeller för bergmaterial-, malm-, och mineralproduktion. LCA moduler", Gauti Asbjörnsson och Erik Hulthén, bägge Chalmers (19 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt