Projekt 12501 Avslutat Modellering och simulering av dynamiskt beteende i krossanläggningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. I krossanläggningar är det vanligt att dynamiska effekter uppstår som en konsekvens av transienta och diskreta händelser. Maskiner startas och stoppas mer eller mindre oplanerat vilket skapar ojämna flöden. Resultatet kan bli att virtuella flaskhalsar skapas i anläggningen trots att de enskilda maskinerna har en mer än tillräcklig kapacitet.

Problemet kan jämföras med trafikstockningar som uppstår vid trafikljus. I projektet utvecklades dynamiska modeller för krossar, siktar, lager, fickor, matare och transportörer. Dessa modeller kommer i sin tur att utnyttjas i en simulator som är kapabel att simulera en krossanläggnings dynamiska uppträdande.

Med hjälp av simulatorn kan
- Förluster och cirkulerande laster minimeras och kanske helt elimineras
- Planering av produktionen ske
- Val av mindre maskiner göras vid projektering, så kallad "down-sizing"
- Lagernivåer optimeras vid drift och inför stopp
- Operatörer tränas genom koppling mot operatörsgränssnitt (HMI-system)

Resultatet av projektet är att det nu finns en plattform för dynamisk simulering av krossanläggningar. Tillämpningar för den dynamiska simulatorn har provats inom: Anläggningssimulering, Optimering av realtidsoptimeringsalgoritmer samt Operatörsträning.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Modelling and Simulation of Dynamic Behaviour in Chrushing Plants", Gauti Asbjörnsson, Chalmers (54 sidor och 5 vetenskapliga artiklar).

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt