Projekt 14192 Pågående Portrycksutveckling vid schakt och pålning - fältmätning

Projekttid

Sammanfattning

Pålning utförs normalt från ursprunglig markyta och förväntas generera ett porövertryck. Efterföljande schakt förväntas ge upphov till ett minskat portryck. På grund av ett fördröjt hävningsförlopp pga. schakten kan ett hävningstryck mot bottenplattan behöva beaktas i designen av bottenplattan.

Arbetshypotesen är att, baserat på fältmätningar och tillhörande analyser, kunna påvisa att porövertrycket till följd av pålningen till viss del balanserar det porundertryck som uppkommer vid de efterföljande schaktarbetena. Därmed förväntas vi kunna påvisa att hävningstrycket vid schakt i samband med pålning är mindre än vid enbart schakt. Detta möjliggör en mer optimal konstruktiv utformning av bottenplattan. Vid ett flertal projekt har det teoretiska hävningstrycket, utan beaktande av pålningens inverkan, bidragit till ökad armeringsmängd (sprickarmering). För att utreda hur dessa fenomen (portrycksförändringar pga. pålning samt schakt) samverkar i t.ex. “typiska” husprojekt vill vi mäta portryck i pålnings- och schaktningsområdet.

Mätdata finns delvis i SBUF-projektet 13416, men för att kunna dra mer långtgående och tillförlitliga slutsatser erfordras mätningar vid flera projekt med delvis olika förutsättningar.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt