Projekt 13995 Pågående Tidsberoende effekter av schakt i lös lera

Projekttid

Sammanfattning

Projekt avser den avslutande delen av ett pågående doktorandprojekt vid Chalmers tekniska högskola.

När städer expanderar och förtätas ökar djupet och omfattningen av erforderliga schakter i vår stadsmiljö. Då komplexiteten ökar krävs tillförlitliga prognoser avseende jordtryck och deformationer. Prognoser krävs för såväl byggskedet som driftskedet och de behöver inkludera relevanta jordegenskaper och samverkan jord-konstruktion.

Projektets huvudsyfte är att utveckla konceptuella modeller och designmetoder/diagram för jordtryck mot konstruktioner i lera. Projektet syftar att studera inverkan av variabler såsom varierande geometri, byggtid och styvheter jord-konstruktion på jordtryckens storlek, fördelning och utveckling över tid mot permanenta konstruktioner.

Projektets avser att med numeriska studier generalisera resultaten från platsspecifika fältmätningar (utförda i del 1 av doktorandprojektet) och identifiera de variabler som påverkar jordtryckens storlek och fördelning. Resultaten presenteras i form av normaliserade jordtrycksdiagram, vilket gör resultaten tillämpbara för t.ex. varierande geometrier, byggtider och styvheter. Slutmålet är att ersätta dimensionering av jordtryck baserat på “faktormetoder” (t.ex. K0) med normaliserade jordtrycksdiagram baserade på välgrundade studier. Därmed nyttiggörs nyanserad och korrekt dimensionering vilket leder till reducerade osäkerheter och besparingar i materialmängder för såväl temporära som permanenta konstruktioner.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare
Relaterade projekt