Projekt 14186 Pågående Prognos av massförskjutning på grund av pålinstallation i lösa jordar del 2

Projekttid

Sammanfattning

Detta projekt är utformat som en uppföljning till SBUF-projekt #13614 Prognos av massförskjutning på grund av pålinstallation i lösa jordar där Jonatan Isaksson på NCC arbetar mot en doktorandexamen på Chalmers. Det tidigare projektet initierades pga. att installationsarbete av ett stort antal prefabricerade betongpålar i centrala Göteborgsområdet har haft stora oförutsedda konsekvenser, massförskjutning, för befintliga angränsande konstruktioner, liksom installationssvårigheter. I projektet undersökte vi hur inverkan av olika jordegenskaper påverkar den resulterande massförskjutningen till följd av pålinstallation i lera genom simulering med avancerade numeriska modeller. Resultaten jämfördes med prognoser från enklare beräkningsmetoder och ett behov identifierades att kalibrera dessa metoder för att ta kunna ta hänsyn till mer komplexa förutsättningar. Med den numeriska metoden som utvecklades i del 1 kommer del 2 att studera installationen av en pålgrupp i lös lera. Projektet fokuserar på att kvantifiera den resulterande massförskjutning till följd av installation av en pålgrupp som en funktion av tid, avstånd från pålen och även olika geometriska- och belastningsförutsättningar. Utöver en ökad insikt i hur pålinstallation påverkar jorden kommer de numeriska resultaten även att användas för att ta fram en serie korrektionsfaktorer som möjliggör att enklare beräkningsmetoder kan ta hänsyn till mer komplexa förutsättningar än i nuläget.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt