Projekt 14078 Avslutat Nationell strategi för standardisering inom samhällsbyggnad

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Standarder fyller en viktig roll i samhällsbyggnadssektorn för att möjliggöra ett effektivare byggande och som ett led i att stärka innovationskraften i sektorn. Relevanta och ändamålsenliga standarder är kritiskt för samhällsbyggnadssektorns utveckling och innovationskraft. Detta projekt har tagit fram en nationell ramverksstrategi för hela samhällsbyggnadsområdet, både för husbyggnad och anläggning, och för såväl bygg- som installationsfrågor.

1. Principer: Grundläggande principer för ramverksstrategin inkluderar hållbarhet,
innovation, digitalisering, öppenhet, flexibilitet och kvalitet.
2. Ägarskap: Ägarskap och förvaltning av strategin föreslås ligga hos Samhällsbyggandets regelforum eftersom det idag saknas en aktör som samlar bredden av
intressenterna.
3. Samordning av delstrategier: Ramverket bygger på koordinering av flera delstrategier så att strategin kan breddas och utvecklas över tid.
4. Internationellt perspektiv: Det europeiska och internationella perspektivet bör
stärkas, inte minst med stärkt medverkan i europeiska standardisering och bevakning
av europeiska lagar och regler.
5. Breddat deltagande: Bättre balanserat deltagande i standardisering föreslås, och att
incitamenten för att experter att bidra stärks samt att bredare intressen stärks.
6. Användarfokus: Ett fokus på tillämpare och slutanvändares behov föreslås, med en
dynamisk, användarcentrerad utveckling av standarder och verifieringsmetoder.
7. Sektorsnormer: Sektorsnormer bör utvecklas med bred förankring i branschen för att
ge starkt stöd åt enhetlig tillämpning som bygger på gemensamma principer.
Sektorsnormer kan därmed bidra i standardiseringsarbetet genom att svara mot de
behov som har identifierats och som idag inte täcks.
8. Digital plattform: En central digital plattform föreslås för tillgängliggörande av
normer, riktlinjer och vägledning.
9. Uppföljning: Den dynamiska modellen bygger på kontinuerlig uppföljning och
utvärdering av resultat och effekter så att strategins implementering kan anpassas i
takt med att förutsättningar och behov förändras.
10. Samarbete: Samarbete med andra aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen är
kritiskt för strategins framgång, inte minst med andra normgivande aktörer.
11. Finansiering: Finansieringsfrågor bör hanteras, inte minst för Samhällsbyggandets
regelforum som strategiägare, för att säkerställa strategins framtid.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt