Artikel Nationell strategi för standardisering inom samhällsbyggnad

Publicerad

Rapporten presenterar en nationell strategi för standardisering inom samhällsbyggnad, med syfte att främja innovation och effektivitet i byggprocessen genom ändamålsenliga standarder. Strategin belyser vikten av sektorns ansvar för utvecklingen.
Projektet utformar en nationell strategi för att stärka och effektivisera samhällsbyggnaden i Sverige genom välgenomtänkta standarder, där sektorn tar ökat ansvar och fokuserar på innovation, hållbarhet och samarbete både nationellt och internationellt.
Projektet utformar en nationell strategi för att stärka och effektivisera samhällsbyggnaden i Sverige genom välgenomtänkta standarder, där sektorn tar ökat ansvar och fokuserar på innovation, hållbarhet och samarbete både nationellt och internationellt.

Rapporten presenterar en strategi för att stärka standardiseringsarbetet inom samhällsbyggnadssektorn i Sverige. Syftet är att byggandet ska bli effektivare, mer innovativt och adressera gemensamma problem genom starkare standarder. En ramverksstrategi föreslås för att stärka standardisering brett inom samhällsbyggande, och en specifik delstrategi föreslå för byggregelrelaterad standardisering. Det senare bygger på kommande förändringar i de nya byggregler som Boverket utvecklar, där statliga detaljkrav minskar, vilket innebär att sektorn behöver ta ett större ansvar för att skapa standarder.


Ramverksstrategin rekommenderar:

–          Fokus på hållbarhet, innovation och digitalisering.

–          Att ägarskapet av strategin ligger hos Samhällsbyggandets regelforum.

–          Att internationella perspektiv stärks, särskilt i europeiska sammanhang.

–          En central digital plattform för standarder och vägledning.

–          Fortlöpande uppföljning av implementeringen.


Delstrategin för byggregler belyser:

–          Behovet av fördjupad analys kring standardisering.

–          Implementering av sektorsnormer, med klarhet kring finansiering och ägarskap.

–          Vikten av ett europeiskt perspektiv.


Om byggsektorn inte anammar  strategin riskerar detta att leda till bristande representation, kunskapsgap och ett försämrat anpassningsförmåga i standardiseringsarbete. Det kan i sin tur öka kostnader, osäkerhet i byggprojekt och risk för en återgång till detaljerade statliga krav.  Ett stärkt standardiseringsarbete bedöms som en nyckel för framtidens byggande i Sverige.


Kontakt