Projekt 13819 Avslutat Nationell standardiseringsstrategi för digital samhällsbyggnadsinformation

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet ”Nationell Standardiseringsstrategi för digital samhällsbyggnadsinformation” är ett strategiskt projekt inom Smart Built Environments temaområde Informationsinfrastruktur. Projektet har levererat en handlingsplan för strategiarbetet fram till 2030 samt den första 3-årsstrategin under den perioden. Handlingsplanen är ett ramverk för hur strategierna ska följas upp och revideras för nästkommande perioder. Ramverket anger hur strategiarbetet ska bedrivas och innehåller också principer för hur strategierna ska följas upp och revideras. Den omfattar den strategiska färdplanen, det vill säga den översiktliga planen med målsättningar och milstolpar att navigera efter. Färdplanen innehåller i sin tur de tre strategiperioderna med sina respektive projekt.

Förankring av projektets ramverk och strategi föreslås ligga hos en nyligen skapad organisation under namnet Samhällsbyggandets Regelforum. Projektet ger även rekommendation för hur arbetet ska följas upp, i form av indikatorer och förslag
på praktiskt tillvägagångssätt. För att säkerställa ett kvalitativt och effektivt genomförande är en ”modern och digital kommunikationsplattform” en grundläggande förutsättning. Projektet ger även förslag på en sådan lösning.

Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare
Relaterade projekt