Projekt 14100 Pågående Kartering av historisk skadefrekvens för golvbeläggning på betongbjälklag

Projekttid

Sammanfattning

Studien avser att sammanställa och kartera skadeärenden för golvbeläggningar på betongbjälklag och studera hur detta kopplas till bjälklagsuppbyggnad och hur detta ändrats över tid. Målet är att få fram en ”anonymiserad” sammanställning av hur skadefrekvens kopplat till förhöjda fuktnivåer i betong påverkat golvbeläggningar, primärt med avseende på emission och limproblematik hos plastmattor, skador på parkett, samt hur detta har varierat historiskt. I dag saknas denna typen av sammanställning då tidigare studier primärt gjorts på försäkringsdata. Sammanställning av försäkringsdata missar en stor del av skadefallen då självrisknivån för skador ligger högre än åtgärdskostnaden. Genom att sammanställa data från eftermarknadsenheter direkt, och eller via fastighetsförvaltare för äldre skador, kommer underlaget vara mer representativt. I många projekt styrs produktion av uttorkningshastigheten av betongbjälklag och därmed av golvbeläggningarnas RF krav. De idag gällande RF kraven är dock inte alltid anpassade till de förändringar i byggteknik som skett sedan införandet. En effekt av för högt ställda krav på golvläggningar är en högre betongkvalitet än vad som krävs konstruktionsmässigt. Hög betongkvalitet ger högre klimatbelastning samt ökad kostnad. Projektet kommer vara uppbyggt i tre delar. Del 1: Litteratursökning. Del 2: Enkätundersökning med anonymiserad skadefrekvens. Del 3: Sammanställning av ett representativt axplock av skadeutredningar.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt