Projekt 14100 Avslutat Kartering av historisk skadefrekvens för golvbeläggning på betongbjälklag

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet kan utläsa vi den subjektiva uppskattningen av skadefrekvens att skadefrekvensen över tid har varit låg. Vidare under 10-talet har skadefallen varit mycket ovanligt både vad avser emissionsskador från plastmattor eller svärtningsproblematik hos parkett.

Tydligt är att varje golvsystem måste
beaktas enskilt eller på adekvat gruppnivå, tex typ av mjukgörare i plastmatta, kemisk
bas i lim, mattans täthet, typ av avjämningsmassa, betongens täthet och alkalitet. Att
det inte finns en generellt kritisk fuktnivå är tydligt och dessa måste tas fram för
respektive materialkombination eller materielsystem för att möjliggöra en kostnads och
klimat optimering för systemen med bibehållen låg risk.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt