Projekt 12530 Avslutat Emissioner av ammoniak från golvkonstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Under senare år har en del begränsade skador på golvkonstruktioner rapporterats, där emissioner av ammoniak från betong har identifierats som orsaken. Emissioner av ammoniak kan både ge problem med inomhusmiljön i en byggnad samt skada omkringliggande byggnadsmaterial. De problem med inomhusmiljön som finns rapporterade är huvudsakligen att ”dålig lukt” har uppstått. Skador på omkringliggande byggnadsmaterial har främst uppstått vid vissa träbaserade material bestående av tanninrika träslag, till exempel ek, där träet blir missfärgat vid exponering för ammoniak.

Projektet har genomförts i tre delar: (i) sammanställa information som finns tillgänglig i litteraturen, (ii) sammanställa information från genomförda skadeutredningar samt (iii) genomföra kompletterande undersökningar i laboratorium.

Resultaten från litteraturstudien och genomförda skadeutredningar visar att problem/skador där orsaken har identifierats som emissioner av ammoniak från betong normalt förekommer sällan och att omfattningen är mycket liten. Sammanställningen av resultat från skadeutredningar visat att problem/skador nästan uteslutande har förekommit i golvkonstruktioner där träbaserade golvbeläggningar av tanninrika träslag, till exempel ekträ, har lagts direkt på en betongplatta med underliggande plastfolie. De viktigaste inverkande faktorerna för att ammoniak ska bildas i betong är innehållet av kvävehaltiga ämnen och betongens fukttillstånd, som båda måste vara tillräckligt höga, samt alkalitet (pH).
Litteraturstudien visar också att skador förefaller vara begränsade till vissa länder, där rapporter endast finns från Sverige, Danmark, Finland, Kina och Japan. Genomgången av skadefall visar att skador förekommer i byggnader uppförda under 2000-talet upp till cirka 10 år efter färdigställande. Det finns också en tydlig avgränsning i ålder på byggnader, där samtliga byggnader med skador är uppförda fram till 2008 (betonggjutning). Det finns inga skador rapporterade från byggnader uppförda efter 2008! Genomförda undersökningar i laboratorium visar att för ”normala” betonger som i dagsläget används i golvkonstruktioner finns det ingen risk för skadliga emissioner av ammoniak. För att skadliga emissioner av ammoniak skall uppstå krävs ”extrema” betonger där innehållet av kvävehaltiga ämnen är högt och att fukttillståndet i betongen är högt. Detta betyder att om innehållet av kvävehaltiga ämnen begränsas i betongens delmaterial finns ingen risk för att skadliga emissioner av ammoniak kan uppstå. Förslag på sådana begränsningar av kvävehaltiga ämnen i betongens delmaterial presenteras i rapporten. Dessutom ges förslag på begränsningar av fukttillstånd i betong vid applicering av golvbeläggningar. Andra åtgärder för att undvika problem är att sörja för en god ventilation och undvika känsliga material.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Emissioner av ammoniak från golvkonstruktioner", Anders Lindvall, Thomas Concrete Group AB (54 sidor och två bilagor).

Projektansvarig
  • AB Färdig Betong
Projektledare
Relaterade projekt