Artikel Så här bör parkeringsdäck utformas

Publicerad

Parkeringshus är ofta utsatta för armeringskorrosion. Nu finns hjälpverktyg till beställare inför val av beläggningssystem.
Projektet har tagit fram underlag för hur ett parkeringsdäck bör utformas på ett optimalt sätt.
Projektet har tagit fram underlag för hur ett parkeringsdäck bör utformas på ett optimalt sätt.
Nu finns ett hjälpverktyg för beställare inför val av beläggningssystem på parkeringsdäck. Hjälpverktyget innehåller information om hur ett parkeringsdäck i betong bör utformas, skyddas och underhållas på optimalt sätt. Parkeringshus och garage tillhör den mest utsatta typen av betongkonstruktion, framförallt när
det gäller armeringskorrosion.

Ofta uppstår allvarliga skador som nästan uteslutande består av rostangrepp. Skadorna uppstår huvudsakligen till följd av klorider från vägsalt som bilarna för med sig in i anläggningen vintertid. Under torra väderförhållanden torkar sedan det tillförda vattnet medan kloriderna stannar kvar och kloridhalterna i betongen därmed ökar successivt.

Kontakt