Projekt 13317 Avslutat Packning av bank för höghastighetsjärnväg vid varierande grundläggningsförhållanden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Det huvudsakliga syftet med försöken var att studera inverkan av frekvensstyrning (AFC), lagertjocklek och materialfraktion som ett steg i processen att bestämma optimal bankuppbyggnad för framtida höghastighetsjärnväg.

Frekvensstyrning avser en ny metod i vilken vältens vibrationsfrekvens automatiskt justeras för att utnyttja resonansförstärkning i vält-jord systemet. Den samlade bedömningen utifrån alla mätresultat var att lagertjockleken 50 cm lämpligen packas i 12-16 överfarter och tjockleken 100 cm i 20-24 överfarter.

Vid konventionell packning med fast frekvens kan dock begränsning i lagertjocklek krävas för att undvika uppluckring. Moränmaterialet som användes var inte möjligt att vibrationspacka pga. en oacceptabelt hög finjordshalt, cirka 15-20 %, och är olämpligt som bankmaterial till höghastighetsjärnväg.

Automatisk frekvensstyrning ger en betydligt förbättrad packning i ytan och undviker ytuppluckring samt ger en högre styvhet på överytan men ger en något sämre djupverkan. Den mest tillförlitliga mätmetoden av överytans styvhet är statisk plattbelastning som dock är mycket tidsödande.

Provbelastning med fallviktsapparat kan med fördel komplettera plattbelastning då metoden är mycket mer tidseffektiv och i dessa försök gav en mycket god korrelation till statiska försök. Av de integrerade vältmätningarna bedöms Evib2 (avlastningsmodul) vara mest pålitlig för att indikera styvhetstillväxt under packningsförloppet.

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare
Relaterade projekt