Projekt 13996 Pågående Rationella förundersökningar för effektivt byggande av höghastighetsjärnväg

Projekttid

Sammanfattning

Projektet syftar till att utveckla och testa en metodik för rationella förundersökningar för effektivt industrialiserat byggande av höghastighetsjärnväg förlagd på pelare. Det ska ske genom att göra det möjligt att snabbare, enklare och billigare producera en geoteknisk prognos som grund för att miljöpröva, kostnadsberäkna och riskbedöma projektet. Projektet ingår som en del av ett nytt totalupplägg för att bygga höghastighetsjärnväg, som syftar till att effektivisera och industrialisera hela projektprocessen. Målet är att utveckla, demonstrera och utvärdera en tids- och kostnadseffektiv metodik som är anpassad till en accelererad plan- och byggprocess. I detta ingår att arbeta med en process för strukturerad hantering av alla förundersökningsdata i digitala databaser som ska vara levande och uppdateras successivt, och som kan ligga till grund för en digitaliserad informations- och beslutsprocess. Genomförandet baseras på att testa metodiken på representativa delsträckor av en definierad spårlinje för ny höghastighetsjärnväg Hässleholm – Lund.
Första steget i processen är integration av alla relevanta befintliga data i GIS med lämpliga visualiseringsverktyg. Markundersökningar utförs sedan stegvis, och resultaten för in i GIS och analyseras enligt ovan efterhand. Först utförs drönarburna geofysiska undersökningar, följt av markbaserad geofysik och verifiering med geoteknisk sondering och borrning i utvalda punkter.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt