Projekt 14400 Pågående Tätskiktskrav för våtrum mot klimatavskiljande delar

Projekttid

Sammanfattning

Hur ska man enkelt projektera och bygga fuktsäkra våtrumsytterväggar? För att kunna fuktsäkerhetsprojektera så behövs tillgängliga och relevanta materialdata för de komponenter som ingår i den aktuella konstruktionen alternativt används konstruktioner med egenskaper på ”säkra sidan”. Både relevanta materialdata och konstruktioner med egenskaper på ”säkra sidan” saknas i dagsläget.Lägstanivån på tätskiktens ånggenomgångsmotstånd i branschreglerna togs fram för att uppfylla behoven som fanns när kraven kom in i BBR 2006 och dagens behov skiljer sig från läget för 18 år sedan. Detta beror bland annat på att det tillkommit nya ytterväggskonstruktioner, att isolermängderna generellt har ökat och att nya isolermaterial har tillkommit. De nya isolermaterialen har helt andra egenskaper än de isolermaterial som var vanliga tidigare.

En annan ny utmaning är det fokus på klimatbelastning som gjort att organiska material blir allt intressantare att använda i större mängd i nya byggnader.De kommande byggreglerna kommer enbart att innehålla funktionskrav vilket gör det viktigt att branschen själv tar fram rekommendationer med verifierade exempel.

Projektets syfte är att underlätta byggandet av fuktsäkra våtrumsytterväggar genom att ta fram krav på materialdata för våtrumstätskikt och genomföra fuktsäkerhetsberäkningar för olika ytterväggstyper som kan anses vara relevanta och dimensionerande fall idag.

Projektet är tänkt att mynna ut i en branschrekommendation med olika exempel.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt