Projekt 13498 Avslutat Räkna med fukt - materialegenskaper

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar
Informationsblad

Sammanfattning

Detta projekt handlar om vilka materialdata som krävs för att på ett tillförlitligt sätt kunna genomföra så kallade omfördelningsberäkningar och liknande fuktberäkningar för en golvkonstruktion, för att kunna bedöma när det är lämpligt att limma en matta. Fokus har legat på typiska golvkonstruktioner, till exempel betongbjälklag med avjämning, lim och ytskikt, typiska material som läggs på betongen.

Forskning tyder på att modern betong (med mineraliska tillsatsmaterial) är mycket tät jämfört med betong med traditionell standard Portland cement, OPC. Detta medför att det uttorkningskrav på 85 %RF (ibland 90 %RF) på ekvivalent mätdjup, enligt RBK, inte fyller samma syfte som tidigare. I stället för tidigare tumregler behövs specifika beräkningar för hela golvsystemet där ingående produkter samspelar med varandra (i kombination med olika driftsklimat) för att bedöma risken för problem efter golvläggning.

Slutsatser som har dragits i projektet är att det i dag är svårt att hitta relevant och aktuell materialdata för att kunna utföra pålitliga beräkningar. Nya sätt att fuktdimensionera golvkonstruktioner kommer sannolikt att vinna mark beroende på flera faktorer, drivkrafter kan exempelvis vara en önskan om kortare byggtider, ökad möjlighet till datorsimuleringar eller behov av produktutveckling av ingående material. Produktutveckling inom de olika produktgrupperna påverkar golvkonstruktionen. För att möjliggöra produktutveckling av ingående material behöver egenskaper för varje material specificeras så att trovärdiga beräkningar kan göras. Den materialleverantör som kan tillhandahålla material med väldokumenterade egenskaper kommer att få en konkurrensfördel. Eventuellt kommer en produktutveckling mot mindre täta material att efterfrågas. Med i dag befintliga provningsmetoder kan relevant materialdata tas fram. Nästa steg är att materialtillverkare tar fram relevant materialdata, till exempel enligt riktlinjerna i detta projekt. Utmaningen i detta är att de aktuella testerna är kostsamma och tar relativt lång tid. Projekt och projektörer behöver efterfråga datan för att kunna bestämma den, för projektet, mest lämpliga produkten. När fler beräkningar börjar utföras är det viktigt att utföraren har rätt kompetens för att kunna bedöma kvaliteten på indatan och resultatet. Guidelines för detta bör tas fram.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Fuktegenskaper för golvkonstruktioner - materialegenskaper", Mette Eliasson, Charlotte Svensson Tengberg och Tomas Larsson, samtliga Skanska (16 sidor och en bilaga).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt