Projekt 13306 Avslutat Säkrare fältprovtagning av asfalt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Kvalitetsuppföljning av utlagd asfalt sker idag främst med hjälp av fältprovtagning genom att asfaltkärnor borras ur vägbanan och tas med till laboratorium för analys. Eftersom många av momenten idag är manuella, kräver detta att personal befinner sig i direkt anslutning till provtagningsstället.

Trots godkända trafikanordningar innebär provtagning på trafikerad väg en påkörningsrisk vilken ökar ju närmare förbipasserande trafik personalen befinner sig. Eftersom provtagning ska göras över hela körfältets bredd, blir risken därmed som allra störst vid provtagning i arbetsfog/mittskarv mot intilliggande körfält med förbipasserande trafik. Syftet med detta SBUF-projekt är att höja säkerheten och förbättra arbetsmiljön i samband med fältprovtagning, utan att begränsa friheten var proverna tas och samtidigt minimera störningar i trafiken.

Genom att utveckla en provtagningsutrustning som gör hela provtagningen automatiserad/fjärrstyrd kan operatören befinna sig en bit ifrån provtagningsstället på säkert avstånd från förbipasserande trafik. Projektet inleddes med en förstudie för att kartlägga idag kända metoder . I nästa steg arbetades en konceptidé fram på en utrustning som är anpassad för automatisering. Denna konceptidé utvecklades genom praktiska tester, kontakt med leverantörer och konstruktionsarbete i 3D-CAD till en mer realiserbar konstruktionslösning.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt