Projekt 13702 Avslutat Klimatbedömning av energilösningar i byggnader - Överbryggning (etapp IV)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

I projektet har ett verktyg för klimatbedömning av energilösningar i byggnader testats och vidareutvecklats i fyra pilotprojekt. Verktyget kallas Tidstegen och bygger på metodik som tagits fram i tidigare forskningsprojekt. Verktyget Tidstegen har utvecklats för att beräkna klimatprestanda av byggnaders energianvändning vid ny- eller ombyggnation. Pilotprojekten har genomförts i samarbete mellan ett bygg- eller fastighetsbolag, ett energibolag och IVL. Syftet har varit att analysera klimatpåverkan från olika energilösningar och att bidra till vidareutveckling av verktyget. Resultat från verktyget Tidstegen kan användas som ett av flera underlag när ett företag står inför beslut att genomföra en investering i nybyggnation eller i ändring av befintlig byggnad. Resultaten som erhålls med verktyget kan med fördel användas som ett komplement till andra beslutsunderlag .
De fyra pilotprojekten har omfattat fjärrvärmeuppvärmda fastigheter i Linköping och Stockholm. Ett av pilotprojekten har avsett nybyggnation. Två av pilotprojekten har inkluderat solcellslösningar. Ett av pilotprojekten har omfattat energilösningar med fjärrkyla.
I verktyget Tidstegen analyseras konsekvenserna ur klimatsynpunkt av förändrad energi-användning och klimatberäkningen baseras därför endast på de anläggningar i energisystemet som påverkas av förändringen.

Projektansvarig
  • Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB
Projektledare
Relaterade projekt