Projekt 13508 Avslutat Miljövärdering av energilösningar - Tidsstegen III

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet syftade till att implementera och lägga grunden för en bred praktisk tillämpning av ett verktyg för miljöbedömning av byggnaders energilösningar. Miljöbedömningen avser växthusgasutsläpp under byggnadens driftskede. Arbetet utgår från den metodik som utvecklades i Tidstegen 1 och 2, och fokuserar på att förenkla metoden och lägga grunden för en bred praktisk tillämpning. I arbetet ingick att färdigställa ett verktyg, ta fram manualer och förbättra gränssnittet för användaren. Metoden ska som tidigare kunna användas både för nybyggnad, ombyggnad och för byggnader med egen energiomvandling på byggnaden eller kopplad till byggnaden genom nätet.
Genom detta projekt skapades hjälpmedel för hur den nyutvecklade metodiken i praktiken ska användas för att bedöma vilka energilösningar som är optimala ur klimatpåverkansperspektiv i ett enskilt objekt vid projektering av byggnader.

Konkret bygger metoden på konsekvenser av ändrad energianvändning och scenarier för framtida energisystem. Metoden bygger även på att man tar hänsyn till när under året byggnaden behöver energi och hur energin vid det tillfället produceras. Till skillnad från traditionella miljöbedömningar som bygger på historiska genomsnittsvärden och bokföring. Det är väsentligt ur många aspekter att klimatbedömningarna blir mer relevanta. Framförallt i de fall där äldre mindre adekvata metoder ger ett motstridigt resultat.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Miljövärdering av energilösningar i byggnader - Tidsstegen etapp III".

Projektansvarig
  • Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB
Projektledare
Relaterade projekt