Projekt 13669 Avslutat Produktivitet i byggandet - Mätmetoder

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Byggindustrin har under lång tid varit utsatt för kritik för bristande produktivitetsutveckling (såväl i Sverige som i många andra länder). En brist som också identifierats är att det faktiskt saknas pågående forskning kring produktivitetsmätning i byggandet i Sverige, något som har initierat detta projekt.
Syftet var att visa på olika produktivitetsmått för framdriften av delprocesser i ett byggprojekt, men även jämförelser av dessa utifrån olika perspektiv såsom byggdel, byggnad och projekt. En bärande del i projekt var inventeringen av produktivitetsmått som genomfördes genom intervjuer med personer på olika nivåer med tydlig bas i företagens produktion.
I rapporten presenteras mer än 40 olika produktivitetsrelaterade mätetal som identifierats under intervjuerna.
De identifierade måtten baseras på de kvantitativa eller kvalitativa uppföljningarna som plastledningen i varierande grad utför, och kan delas in enligt kategorierna kostnad, tid, resurser, kvalitet, arbetsmiljö och kultur.
För att få en större nytta samt möjliggöra en värdeskapande användning av produktivitetsmått, såsom görs i andra industrier, presenteras ett ramverk och system för mätningarna, som exemplifierats.
I ett första steg föreslår vi användandet av de identifierade måtten satt i ramverksstrukturen.
I ett andra steg för att byggföretag kontinuerligt och strukturerat ska förbättra produktiviteten föreslår vi att måtten behöver placeras i ett prestationsmätningssystem (PMS).

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
Relaterade projekt