Projekt 14013 Avslutat Kravspecifikation och checklistor inför mätning på byggarbetsplatser

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Det saknas generellt en mätplan för hur den mätning som sker från de övergripande
debiteringsmätarna ska kompletteras för att ge underlag för jämförelser. I föreliggande projekt har en generell mätplan med kravspecifikationer och checklistor tagits fram. Mätplanen redovisar vilken mätning som minst behövs för att kunna följa upp energianvändningen på byggarbetsplatser och hur en specifik mätplan för varje enskilt projekt kan utformas. Mätplanen avser att underlätta uppföljning och möjliggöra jämförelse av energianvändning på byggarbetsplatser. Projektets långsiktiga mål är att öka kunskapen om vad som påverkar energianvändningen för olika funktioner på byggarbetsplatser och för olika faser i byggproduktionen.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt