Projekt 13762 Avslutat Branschgemensam analys av förslag på förändrade energikrav

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Målsättningen från regeringens sida är att byggreglerna på ett kostnadseffektivt sätt ska bidra
till teknikneutrala val av hållbara uppvärmningssystem och energieffektiva byggnader. Som
en följd av detta har man valt att gå från primärenergifaktorer till viktningsfaktorer. Boverket
har därför utrett ett nytt förslag till ändringar i avsnitt 9 BBR. I utredningen har Boverket till
viss del tagit hänsyn till de remissvar som inlämnades i den senaste remissen våren 2018.
Projektet har utvärderat konsekvenser av Boverkets remiss gällande ändring i avsnitt 9 i
Boverkets byggregler för att säkerställa att kraven inte blir kostnadsdrivande. Dessutom har
projektet synliggjort vilka av branschens tidigare remissutlåtanden som inte har behandlats på
ett adekvat sätt. Konsekvensanalysen visar att med reviderade viktningsfaktorer så uppnås i
princip teknikneutralitet för flerbostadshus mellan fjärrvärme och bergvärmepump. Dock
gäller detta inte för övriga byggnadstyper. Föreslagna viktningsfaktorer ger också att småhus
med frånluftsvärmepump i många fall inte kommer uppfylla kravnivå, särskilt i den norra
delen av landet. Vidare framgår att geografiska justeringsfaktorer fortsatt är undermåliga och
skillnaden över landet är såpass stor att det försvårar industriellt byggande. Förslag gällande
sänkning av genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) för lokaler riskerar att leda till
ökade produktionskostnader samtidigt som det kan leda till ökad miljöpåverkan. Av
branschens tidigare remissvar så är det framförallt frågan om att kravställa mätning vid
verifiering samt behovet av kompletterande redovisning av specifik energianvändning som
inte behandlats.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
Relaterade projekt