Artikel Mätplan för energianvändning på byggarbetsplatsen

Publicerad

Att mäta är att veta, lära och hitta besparingsmöjligheter. För att underlätta uppföljning av energianvändning på byggarbetsplatsen, har en generell mätplan med kravspecifikationer och checklistor tagits fram.

Mer kunskap om hur stor energianvändningen är, behövs för att effektivt förbättra energianvändningen på byggarbetsplatser.

Projektet, som är ett samarbete inom nätverket LÅGAN, syftar till att göra mätdata jämförbara mellan olika byggprojekt. 

Det finns ett stort behov av energimätningar från flera byggprojekt och byggarbetsplatser. Det saknas generellt en mätplan för hur den mätning som sker från de övergripande debiteringsmätarna ska kompletteras för att ge underlag för jämförelser. 

Projektrapporten innehåller beskrivningar på aktörer i byggprocessen som har stor påverkan under byggproduktionen och funktioner som påverkar energianvändningen på byggarbetsplatsen. Rapporten inkluderar även sammanställning över aktiviteter och krav som kan ställas för att upprätta ett energieffektivt byggskede. 

Projekt och samverkan leder till stor mätstudie

Projektet är ett stort branschgemensamt samarbete, inom nätverket LÅGAN, med deltagande från 13 aktörer som nu lett till en stor mätstudie, beviljad av SBUF och Energimyndighetens forskningsprogram E2B2. Mätstudien ska öka kunskapen om energianvändning på byggarbetsplatser. I projektet tillämpas och utvecklas mätplanen på 12 byggarbetsplatser. Målet är att öka kunskapen om vad som påverkar energianvändningen för olika poster på byggarbetsplatser och faser i byggprocessen. Det branschgemensamma samarbetet ger goda förutsättningar för att förbättringar faktiskt implementeras och utförs. 

Projektet kommer att pågå i tre år, med start 2022


Kontakt