Projekt 13842 Avslutat Dimensionering av grundläggning till höghastighetsbanor

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Avsikten med detta projekt var att utveckla en användarvänlig metodik för effektiva numeriska beräkningar av tåginducerade markvibrationer i järnvägsbankar. En metodik har utvecklats och det har bevisats att den fungerar.

Den utvecklade metodiken tillämpades på publicerat referensfall och på en fallhistorik med
vibrationsmätningar före och efter en markförstärkning med kalkcementpelare. Från dessa
resultat har det visat sig att den utvecklade metoden:
- kan användas beräkna markvibrationer som visar mycket god överensstämmelse (nästan
identisk) med resultat i publicerade analys och god överensstämmelse med
vibrationsmätningar för analyserade fallstudier.
- kan användas för att bestämma erforderliga jordförstärkningsåtgärder med
kalkcementpelare utifrån vibrationskrav.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt