Projekt 13064 Avslutat Förstudie och metodutveckling för implementering av fuktberäkningsmodul i datorprogrammet Produktionsplanering Betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

För simulering av fuktflöde samt beräkning av uttorkningstider finns i dag datorprogrammet Torka S. Datorprogrammet bygger på en grundmodell som lämpar sig väl för simulering av rörelse av vattenånga i betongens porer men hanterar endast mycket approximativt vätskefasen som sådan. Detta innebär begränsningar i vilka fall som kan analyseras och täcker inte på ett tillfredsställande sätt påförande av exempelvis avjämningsmassor på betongen vars uttorkning studeras. För att komma till rätta med ett flertal olika och vanligt förekommande situationer, där en mer fullständig fuktanalys är av stort värde för branschen, behöver dagens simuleringsmetod utvecklas vidare och förbättras.

I dag tar många fler aktörer fram – i mycket större utsträckning än tidigare – egna material och utför själv eller låter kompetenta labb utföra egenskapsprovning av betongrecept eller andra material. Detta syns inte minst på det växande intresset för framtagning av materialdata för simulering av materialen i fråga. På värme- och mognadssidan har det gamla datorprogrammet Hett97 tidigare möjliggjort användning av egna materialdata. Datorprogrammet Produktionsplanering Betong (PPB) har gått ännu längre och erbjuder möjlighet till framtagning av materialdata från egna mätningar. På fuktområdet är det inte rimligt att användarna tillåts utföra och utvärdera materialprovningar av materialets fuktegenskaper med hänsyn till svårigheten i uppgiften. Dagens fuktverktyg (Torka S) har få frihetsgrader för användaren annat än dimension, vct och vattenhalt och erbjuder inte ens möjligheten att mata in andra, nya materialdata, som man låtit därtill kompetenta laboratorier prova och utvärdera. Detta ses som en kraftig begränsning i fuktanalysen och friheten att använda nya material.

I och med lanseringen av PPB höjdes ribban ansenligt för simuleringen av värme- och mognadsförlopp i ung betong - från Hett97:s endimensionella analys till en fullständig tvådimensionell sådan. Numera kan man ta hänsyn till fenomen i hörn, änddelar, voter samt vid anslutande andra delar av konstruktionen. Detta vore också av intresse för fuktanalysen då uttorkningstider för till exempel voter skulle kunna analyseras bättre och sannolikt reduceras. Torka S erbjuder idag endast en endimensionell analys, vilket medger en utvecklingspotential för framtiden.

Projektets genomförande är uppdelat i fyra huvuddelar. De första tre delarna kommer att utföras parallellt med beaktande av inbördes beroenden mellan olika inre delmoment. Den fjärde delen, framtagningen av rapport med mera, påbörjas även här parallellt med de övriga delarna och kommer att avsluta projektets genomförande. I projektet kommer programutvecklare och forskare som ligger bakom Produktionsplanering Betong, Torka S samt Hett97 att delta i tillämpliga delar.

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare
Relaterade projekt