Artikel Att undersöka asfalt med georadar

Publicerad

Med georadar kan man få översikt av asfaltskvaliteten. Kan liknas vid ekolod men för land.
Bilden visar mätdata från flera mätningar utförda över ett rektangulärt asfalterat område ca 50 x 60 m.
Bilden visar mätdata från flera mätningar utförda över ett rektangulärt asfalterat område ca 50 x 60 m.

Betydligt bättre översikt av asfaltskvalité är möjligt med georadar. För att använda tekniken som kvalitetskontroll i avtal krävs ett nytt synsätt på hur resultatet ska utvärderas. 

Med georadar kan man studera det som finns i marken utan att gräva. Systemet kan liknas vid ett ekolod men är gjort för användning på land. När det gäller asfalt är möjligt att med georadar mäta variationen i packningsarbetet i längdled och tvärled på nyproducerad asfalt.

Trafikverket har under 2020 använt sig av detta underlag i pilotprojekt där borrning av hålrumsprover har ersatts med georadarmätningar på ett tiotal beläggningsobjekt. Erfarenheterna från tekniken tekniken i praktisk användning kommer användas för att ytterligare förfina metoden. Målet är att den ska bli lämplig för allmän användning. Både i avseende på praktiska riktlinjer för mätningar och bedömning av resultatet.

Det huvudsakliga målet med projektet var att ta fram ett underlag för att definiera hur utrustning för georadar vid utvärdering av asfaltbeläggningar skulle användas praktiskt, och hur resultatet skulle bedömas. 

Jämförelse mellan utrustningar visar resultat som stämmer överens med teorin . Den skillnad som syns i praktiken på beläggningar bör alltså vara primärt orsakade utav hur det enskilda systemet tolkar signalen.

Utvärderingen av den alternativa metoden för att kalibrera hålrumshalt utifrån gyrokompakterade puckar visade ett dåligt resultat där något konsekvent samband mellan fältvärden och labbvärden kunde ses.

Metoden är under utveckling och skulle eventuellt kunna bli ett verktyg i framtiden, men är inte lämplig att använda i dagsläget. Projektet har lyckats med sitt huvudsakliga mål att skapa ett underlag som kan användas för praktisk användning av tekniken i ett kontraktssammanhang.


Kontakt