Projekt 12316 Avslutat Effektiviteten i VVS-branschen - arbetstidens utnyttjande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet avsåg att studera effektiviteten i VVS-montage med hjälp av frekvensstudiemetodik. Särskilt kartlades vilka arbetsuppgifter som VVS-montörers lade sin arbetstid på. Syftet var att med hjälp av tydliga exempel påverka och stimulera enskilda företags förbättringsarbete. Delfrågor var: (a) Utförs VVS-montage effektivare än för 20 år sedan? (b) Vad styr VVS-montagets effektivitet? (c) Hur kan VVS-företaget respektive VVS-montören påverka effektiviteten i ett enskilt projekt? Det faktaunderlag som togs fram har relevans för såväl processens effektivitet, som för montörernas arbetsmiljö.

Projektets slutsatser sammanfattas i broschyren "Arbetstidens användning vid VVS-montage - en fråga om struktur och ledarskap", Lasse Björkman och Per-Erik Josephson, bägge Chalmers, samt Rolf Kling, VVS Företagen (28 sidor).

Projektansvarig
  • VVS Företagen
Projektledare
Relaterade projekt