Projekt 2070 Avslutat VVS-företaget i byggprocessen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Installationsföretagens andel av produktionsvärdet ökar ständigt. De verkar på arbetsplatsen under större delen av byggtiden och upplever i hög grad de brister som finns i byggprocessen. Projektet, som ingår i entreprenörernas gemensamma satsning på högskoleforskning, behandlar installationsföretagets roll i byggprocessen.

Syftet har varit att skapa kunskap om hur samordningen i byggprocessen kan förbättras.

Projektet har genomförts vid institutionen för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation vid CTH med bidrag från SBUF. Samarbetspartner i branschen har varit BPA VVS AB, och en referensgrupp med deltagare från bygg- och VS-företag, organisationer och forskare har diskuterat uppläggning och resultat.

Störningsstudier har gjorts 1993-94 på fyra byggbarbetsplatser: ett nybygge av flerbostadshus, nybyggen av två skolor och en ombyggnad till servicebostäder. Det är fråga om samordnade generalentreprenader, där VS-entreprenadernas kontraktssummor ligger mellan 1 och 10 milj .kr. Dessutom har VVS-projekteringen för ytterligare en skola följts, och olika processaktörer har intervjuats.

På byggarbetsplatsen drabbas VS-entreprenören av störningar som har stor ekonomisk betydelse. ( Med störning avses här en avvikelse från vad man kan förvänta sig i byggprocessen utgående från handlingar, normer, praxis och den enskilde aktörens förväntningar.) Enstaka störningar ger stora kostnader. Störningarna är av många olika slag. Störningskostnader mellan 5 och 10 % av entreprenadsumman är inte ovanliga.

För att minska störningar kopplade till arbetsmoment:

- ingjutna rör - byggare och VS-montör måste samarbeta mer
- stammar och stråk - samordningskritiskt. Projektören bör medverka vid utförandet. Samordning mellan olika installatörer viktig.
- radiatorer - VS-företaget bör göra noggranna specifikationer och beställa material i tid. Grossister kan hjälpa till genom att t.ex. förpacka lägenhetsvis. Anslutningsrör bör sättas ut och monteras med god precision.
- kompletteringar - noggrant planerad samordning mellan entreprenörerna krävs, eftersom många arbetar på samma ställe och i byggets slutskede, när det är ont om tid.
- apparatrum - projektör och montör bör samarbeta, eftersom utförandet kan vara tekniskt komplicerat, och allt inte kan lösas på ritningar.

De kritiska aktörerna - förutom VS-företaget - är byggentreprenören och VVS-projektören. De står för ungefär 80 % av de störningar som montören drabbas av. Installatörerna bör komma in tidigare i byggprocessen så att de kan medverka i planering och förberedelser före byggstart. Projektören bör medverka som problemlösare i vissa produktionsavsnitt. Aven rollen som arbetsledare i VS-företaget bör förändras.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "VVS-företaget i byggprocessen", Bengt Larsson et al. (227 sidor).

Relaterade projekt