Projekt 13610 Avslutat Produktionsautomation i betongbyggandet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning


Syftet med projektet var att undersöka hur robotisering och automation kan stärka svenskt
betongbyggande. Projektet undersöker automations- och robotiseringstekniker som kan
appliceras vid byggnation av betongstommar i flerbostadshus, antingen inom
prefabindustrin eller på byggplatsen. Arbetet har genomförts inom huvudsakligen tre
områden; 1) behovsanalys som belyser de utmaningar och behov som byggindustrin har
inom betongbyggandet, 2) teknikskanning som identifierar tekniker som är under
utveckling och 3) tekniktest som undersöker utmaningarna med robotisering.
Även om prefab har ökat mycket de sista åren så finns ingen påvisad
produktivitetsförbättringDetta beror främst på de sammansatta produkternas
komplexitet,oförmåga att hantera variationer, höga fasta kostnader fragmentering i projektbaserade byggprocesser
En utvald expertgrupp har svarat på de frågor som ställdes första gången i ”Robotar i
Byggbranschen, Möjligheter och användningsområden” (Åhman & Johansson, 1988)
Total har knappt 60 olika tekniker för automation och robotisering inom bygg identifierats
och kategoriserats; från fjärrstyrda maskiner till fullt autonoma robotar. Teknikernas
potentiella påverkan har utvärderats inom fem områden; produktivitet, arbetsmiljö,
produktkvalitet, produktinnovation, miljöpåverkan.
Inom projektet har tekniktester genomförts för att undersöka och fördjupa förståelsen
kring de utmaningar som uppstår vid automatisering och robotisering av manuella moment och processer.

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare
Relaterade projekt