Projekt 13511 Avslutat Dynamisk injektering med återkopplad resonans (etapp 2)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

I tidigare försök utförda av andra har oscillerande tryck vid injektering undersökts. Föreliggande projekt tillför tanken att man genom att oscillera vid injekteringssystemets dominerande resonansfrekvens kan bygga upp oscillerande tryck som är mycket större än vad den använda pumpen ensam förmår skapa. Därmed kan man förhoppningsvis åstadkomma att oscillationerna kan tränga långt ut i spricksystemet. Dessutom skall oscillationen skapas genom återkoppling, vilket innebär att systemet själv finner optimal frekvens. Villkoret för att detta skall kunna ske är att det finns tydliga resonanser i injekteringssystemet.
I syfte att verifiera att så är fallet har ett injekteringssystem byggts upp med så långt möjligt autentiska komponenter. Systemet är inte riktigt färdigt men omfattar, när denna rapport skrivs hela kedjan från en elektriskt styrbar hydraulcylinder, en injekteringspump, injekteringsslang av olika dimensioner, en borrhålssimulator och ett slangträd som utgör en impedansanpassning och simulering av grövre sprickor. Detta skall kompletteras med en fotolitograferad simulator för små sprickvidder i kommande etapp.
Detta system har designats och monterats av författaren till rapporten och komponenterna tillverkats vid Fasta Tillståndets Fysiks verkstad i Lund. Därefter har systemet installerats med hjälp av personal från tillverkaren av hydraulcylindern MOOG och brukspumpen körts in. Avslutningsvis har flera experiment utförts med den unika anläggningen.


Projektansvarig
  • BESAB AB
Projektledare
Relaterade projekt