Projekt 13470 Avslutat Binghamplug vid injektering i berg

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning


Det presenterade arbetet är en del av en licentiatavhandling som studerar icke-Newtonska modellvätskors
(Carbopol) radiella strömning mellan parallella plattor. Denna typ av strömningsgeometri används ofta som
en idealiserad konfiguration för strömning i bergsprickor. I jämförelse med andra enklare geometrier, finns
endast en begränsad forskning utförd för denna geometri både då det gäller analytiska och numeriska
beräkningar men framförallt då det gäller experiment. Som ett första steg inför en mer systematisk
undersökning av icke-Newtonsk radiella strömning presenteras i detta arbete framtagandet av en fysisk
laboratoriemodell där hastighetsprofilerna mellan plattorna för första gången visualiserats med hjälp av
ultraljud. De utförda mätningarna med tre olika öppningar mellan plattorna samt tre olika värden på det
konstanta flödet, visar på en distinkt plugg som är ett resultat av vätskans flytgräns samt glidning i
gränsskiktet mellan vätskan och plattornas fasta begränsningsytor. En jämförelse mellan uppmätta
hastighetsprofiler och analytiskt beräknade diskuteras där resultaten överensstämmer relativt väl, med
beaktande av de långtgående förenklade antaganden som krävs för de radiella beräkningarna.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt