Projekt 12709 Avslutat Effektivare varuförsörjning till byggarbetsplatser

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

I början av 2000-talet visade studien "Framtidens leveransprocess" (SBUF 07005) hur logistiken kunde förbättras och vilka verktyg, metoder och standarder som krävs. Tekniken var då inte riktigt mogen och kanske hade företagen heller inte kommit till insikt om möjligheterna. Idag är arbetsgruppen övertygad om att både branschen och tekniken är mogen att anamma processer för att uppnå en effektivare varuförsörjning baserad på förändrade arbetssätt, IT-lösningar och e-kommunikation.
De utvärderingar av besparingspotential som gjorts i arbetsgruppen visar på mycket omfattande effekter, så stora att alla i branschen måste inse möjligheterna och ta krafttag för att införa de metoder som föreslås.

Projektets bedömning är att omfattningen av de logistikproblem som har identifierats motsvarar cirka 2 % av branschens omsättning. Vidare är det projektets bedömning att hälften av dessa kostnader skulle elimineras om projektets resultat införs.

Ett viktigt resultat från projektet är att flera systemleverantörer redan sett möjligheterna och utvecklar lösningar för att stödja e-Build Supply, något som kommer att göra införande av de standarder som tagits fram betydligt enklare för både små och stora företag.
I projektet har det tagits fram en serie standarder och specifikationer som kan laddas ned från BEAst webbplats. De viktigaste resultaten är:
- e-Build Supply som är samlingsbegreppet för den metodik och de standarder som skapar förutsättningarna för effektivare varuförsörjning. I e-Build Supply ingår en beskrivning av varuförsörjningsprocessen som utnyttjar möjligheterna med modern teknik. Där beskrivs också vilka organisatoriska förändringar som krävs. Med detta som bas blir det enklare för branschens aktörer att integrera både processer och system.
- En del av e-Build Supply är en informationsmodell som inkluderar en serie standard-meddelanden som täcker informationsflödet för hela varuförsörjningsprocessen, från projektering till betalning. Inte minst viktigt är möjligheten att arbeta med en avropsprocess som inkluderar leveransplaner och leveransinstruktioner.
- Standarden e-Build Label som är en kollietikett för att förenkla den interna hanteringen på byggarbetsplatser och som i pilottester visat på en mycket stor besparingseffekt.

En viktig slutsats är att metoder för processer, organisation och teknik måste införas parallellt för att uppnå full effekt. För att stötta branschens aktörer hoppas arbetsgruppen att det ska bli möjligt att starta ett fortsättningsprojekt med syfte att säkerställa att projektets resultat blir brett infört i bygg- och installationsbranschen. Det bör ske enligt samma modell som för närvarande sker i fortsättnings-projektet för "Effektiva anläggningstransporter". Fokus ska vara att samordna och stötta branschen i att införa de metoder och den teknik som ingår i e-Build Supply. Basen bör vara ett antal pilotprojekt som sedan utvärderas och används för vidare erfarenhetsspridning.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Effektivare varuförsörjning", Peter Fredholm, BEAst (46 sidor och 5 bilagor, bilaga 2 kan laddas ned från www.beast.se/standarder/e-build-supply).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt