Projekt 12517 Avslutat EIT - Effektiva Integrerade Transporter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Målet med projektet har varit att med bättre logistik öka förutsättningarna för ett effektivare byggande och därigenom uppnå lägre kostnader, kortare ledtider och högre kvalitet. Effektiv logistik är en större utmaning för byggbranschens projektorienterade verksamhet jämfört med andra branscher inom industri och handel. För att lyckas är kraven på branschstandarder för att förenkla införande och användande av effektiva verktyg ändå viktigare än de är i andra branscher. Hela syftet med EIT‐projektet har varit att göra hela värdekedjan effektivare genom att införa och förankra branschgemensamma standarder. I det arbetet har vi utgått från etablerade och väl fungerande standarder och lösningar i andra branscher och anpassa dem till byggbranschens behov.

Projektets målgrupp har varit entreprenörer och installatörer på den svenska marknaden. De planerade aktiviteterna har genomförts och förväntas leda till en ökad användning av elektronisk affärskommunikation med syfte att förenkla flödet av leveranser till arbetsplatser.

Det som levererats av projektet är följande:
- En processbeskrivning med tillhörande informationsmodell för anläggningstransporter
- En processbeskrivning med tillhörande informationsmodell för godstransporter
- En specifikation av standardmeddelandet för leveransavisering att skickas från en leverantör till ett bygg‐ eller installationsföretag och avisera en kommande leverans
- En grund till en gemensam standard för kollietiketter för registrering av ankommande gods till en arbetsplats. Detta diskuteras nu med BEAst norska och danska motsvarigheter med syfte att uppnå en nordisk standard
- En sammanställning av krav på kommunikation i samband med ankomstavisering och avvikelserapportering som för närvarande är grund för en diskussion med de ledande speditörerna.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "EIT - Effektiva Integrerade Transporter", Peter Fredholm, BEAst (23 sidor).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt