Projekt 11496 Avslutat Restprodukter i Anläggningsbyggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Syftet med projektet var att välja ut och engagera restproducenter och anläggningar för produktion av slutprodukter till lämpliga uppföljningsprojekt. Arbetet inriktades på fyra restprodukter, betong, asfalt, stålslagg och energiaskor från eldning med olika bränslen, som blandas med bergmaterial i tillverkningen av obundna anläggningsmaterial. Slutprodukterna avsågs kunna användas utan begränsningar för alla normala behov. Det handlar i det enklaste fallet om att restprodukten ersätter motsvarande mängd råberg men också om att tillföra slutprodukten tekniska kvaliteter. Viktigt är att slutprodukterna i allt väsentligt är jämförbara med ordinarie produktsortiment och att de är sinsemellan utbytbara. Slutresultatet avsågs bli en naturlig och accepterad användning av restprodukter framställda i stor volym som råvaror till obundna anläggningsmaterial.

Redovisningen utgörs av handboken Sammansatta obundna material för väg- och anläggningsbyggande, Per Tyllgren, Skanska (40 sid jämte bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt