Projekt 11847 Avslutat Uppföljning av projekt Restprodukter i Anläggningsbyggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Uppföljning av tidigare insatser om användning av restprodukter i anläggningsbyggande (returasfalt, returbetong, metallslagger och energiaskor/slaggrus). För slaggrus har det startats ett projekt finansierat i annan ordning. Syftet var att bevaka detta och att initiera motsvarande projekt för övriga prioriterade restprodukter.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Restprodukter i anläggningsbyggande - uppföljning och lägesrapport", Per Tyllgren, Skanska (10 sidor).
.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt