Projekt 11675 Avslutat Restprodukter i Anläggningsbyggande II

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Fortsättningsprojekt som syftade till att utveckla en handbok för bearbetning av restprodukter och tillverkning av sammansatta obundna anläggningprodukter. Arbetet gjordes inom ramen för ett branschgemensamt projekt, Vägledning-Alternativa material för väg- och anläggningsbyggnad (AltMat), tillsammans med en rad branschintressenter, både beställare och materialägare.

Utformningen av handboken följer en gemensam mall och kommer att presenteras tillsammans med handböcker för andra restprodukter. Handboken innehåller teknisk handledning för att slutprodukterna ska motsvara kundernas, operatörernas och tillsynsmyndigheternas förväntningar. AltMat-projektets huvuddokument kommer att innehålla kompletterande kunskap för framgångsrik användning av restprodukter som anläggningsmaterial.

Utfördes i samarbete med SGI, LTU, VTI med flera. Samfinansiering med Vägverket och Banverket.

Slutredovisningen utgörs av handboken "Sammansatta obundna material för väg- och anläggningsbyggande", Per Tyllgren, Skanska (40 sid jämte bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt