Projekt 12281 Avslutat Slitsmurar som permanenta konstruktioner - Utvärdering av vidhäftningsförsök i samband med Citytunnelprojektet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

SBUF har, tillsammans med Trafikverket, tidigare finansierat projekten:

1. "Slitsmurar som permanenta konstruktioner" (SBUF 11603), vars målsättning var att utvärdera om det är acceptabelt att utnyttja slitsmurstekniken för permanenta konstruktioner och i så fall identifiera nödvändiga krav och restriktioner.

2. "Permanenta slitsmurar - Materialprovning Citytunneln" (SBUF 11796). Syftet med detta projekt var att genomföra vissa betongmaterialprovningar och jämförda resultaten med traditionella produktionsmetoder.

Resultaten från projekten har bidragit till att Trafikverket numera accepterar slitmurar som permanenta konstruktioner.

Syftet med föreliggande projekt (SBUF 12281) var att undersöka vidhäftningsförmågan mellan betong och armering vid gjutning under bentonitslurry. Tidigare studier indikerar att vidhäftningen är lägre i detta fall jämfört med när gjutning sker under normala förhållanden. Förmodade orsaker till detta är dels att betongen, på grund av inblandning av stödvätska eller smuts får lägre hållfasthet, dels att närvaro av stödvätska kan ge upphov till ett "glattare", och därmed vekare, gränsskikt mellan armering och betong.

För att studera inverkan av gjutning med slitsmursteknik har fältförsök utförs i samband med Citytunnelprojektet i Malmö, där slitsmurar byggdes som tillfälliga konstruktioner. Utdragsförsök utfördes på armeringsstänger ingjutna i slitsmurspaneler och i en referenspanel, gjuten utan bentonit slurry, för att studera vidhäftning mellan betong och armering. Betongkuber, gjutna samtidigt som panelerna, samt kärnorna, urborrade från slitsmurspanelerna och referenspanelen, testades också för att utvärdera betongens tryckhållfasthet.

Resultaten från provningen av kuber och kärnor visade att betongen i slitsmurspanelerna uppnådde samma tryckhållfasthet som den i referenspanelen. Det vill säga gjutningen under bentonitslurry tycks inte ha påverka betongens hållfasthet.

Vidhäftningshållfastheten från utdragsförsöken i slitsmurspanelerna var i genomsnitt minst 40 % lägre jämfört med de i referenspanelen. Dessa resultat tyder på att gjutning under bentonit väsentligt kan reducera vidhäftningshållfastheten. Det är dock värt att notera att värdena på vidhäftningshållfastheten från slitsmurspanelerna ligger i nivå med andra experimentella resultat utan inverkan av bentonit.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Slitsmurar som permanenta konstruktioner - Utvärdering av vidhäftningsförsök i samband med Citytunnelprojektet", Jonas Magnusson och Alexandre Mathern, bägge NCC Teknik (58 sidor med bilagor samt en sammanfattning på svenska).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt