Projekt 13912 Pågående Revidering av Betonghandbok Arbetsutförande, Utgåva 2

Projekttid

Sammanfattning

rojektets syfte och mål är att tillse att branschen i stort såväl som i utbildningar inom området har tillgång till en uppdaterad Betonghandbok Arbetsutförande med ett kunskapsinnehåll som ligger i områdets framkant. Vidare skall den reviderade handboken fånga och beakta de trender som finns i samhällets övergripande frågor som hållbarhet, urbanisering med flera aspekter och hur dessa påverkar samhällsbyggandet i stort. Hållbarhet rymmer som bekant de tre aspekterna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Inom området betongbyggande innebär detta i sin tur ett ökat fokus mot frågor som rör resursförbrukning, klimatpåverkan, produktivitet och effektivisering, arbetsmiljö, säkerhet, livscykeloptimering med flera aspekter.

Revideringen kommer att innebära att den senaste och viktigaste kunskapen om planering, utförande och tillverkning kommer att finnas samlat i detta verk. Lättillgängligt för alla intresserade. Dessutom lätt att uppdatera fortsättningsvis.
Arbetet med Betonghandbok Arbetsutförande kommer att samordnas med Betonghandbok Material för att undvika dubbla och överlappande beskrivningar.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt