Projekt 12769 Avslutat Revidering av Betonghandboken

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Betonghandboken Materials senaste version, utgåva 2, kom 1994. Sedan dess har det hänt mycket vad gäller betongens utveckling, exempelvis har självkompakterande betong tillkommit. Boken används flitigt som kurslitteratur i alla Klass I-kurser samt som uppslagsbok för alla som arbetar med betong.

Betongföreningen tog 2012 beslut om att revidera hela handboken. Projektet har delats in i två delar med en uppdelning som baseras på innehållet med rubriker enligt nedan.
Del 1: Delmaterial samt färsk och hårdnande betong.
Del 2: Hårdnad betong, fysikaliska egenskaper och beständighet.

Föreliggande rapport utgör slutrapportering av projektets första del och där ingår förutom 13 kapitel numrerade 1-13, vilka ges ut samlat i bokens första del, även 4 enskilda kapitel som nu ges ut som särtryck.

Särtrycken kommer senare att ingå vid utgivning av del 2. Båda delarna kommer att ges ut i såväl tryckt som digital form. Innehållet i Del 1 respektive Del 2 framgår av bilaga 1, sist i denna rapport.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Revidering av Betonghandboken Material", Ingvar Börtemark, Inbocon, och Richard McCarthy, Svenska Betongföreningen (fem sidor).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt