Projekt 13153 Avslutat Vad kostar avstegen? - en studie i hur avsteg från standardavtalen (AB 04) påverkar bygg och anläggningsbranschen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Avsteg från AB/ABT initieras av beställaren och förekommer normalt i de flesta upphandlingar. Inledningsvis konstateras att det finns avsteg som entreprenören anser vara positiva, såsom övertagandet av samordningen av sidoentreprenörer med mera. Byggherrens avsikt med avsteg är att anpassa avtalen till projektet, minska riskerna, få tydligare avtal och färre tvister.

Avsteg innebär en riskförskjutning så att entreprenören tar en större risk vilket också är byggherrens avsikt. Entreprenörerna uttrycker att avtalen blir mindre tydliga samt att avsteg leder till fler tvister och oenigheter. Byggherrens avsikt har således på dessa punkter inte infriats. I anbudsskedet har entreprenören oftast stora svårigheter, ibland till och med ingen möjlighet, att kalkylera med de förutsättningar som avsteg innebär. Det blir i huvudsak en spekulation i huruvida ett avsteg genererar en ökad kostnad samt storleken på denna kostnad.

Av de intervjuade entreprenörföretagens representanter har det framkommit att de mindre företagen regelmässigt avstår från att lämna anbud i de fall vissa speciella avsteg föreskrivs. Den ökade risk som avsteg innebär bedöms alltför svår eller kostsam att hantera då det krävs utvidgade konsekvensanalyser, ibland med externa jurister och konsulter, samtidigt som det är svårt att kostnadsberäkna avsteg. De större företagen, med egna entreprenadjurister, gör en bedömning från fall till fall huruvida avsteg är hanterbara. Är de inte hanterbara så avstår man från att lämna anbud. Är de hanterbara gör man en riskbedömning och försöker kompensera sig för risken genom ett riskpåslag. Avsteg leder således till att konkurrensen minskar då färre anbudsgivare lämnar anbud. Avsteg innebär att kostnaderna, såväl entreprenadkostnaden som transaktionskostnaden, ökar.

Det för entreprenörens mest svårhanterliga avsteg är AB/ABT kap 1 §§ 6 och 7, det vill säga övertagande av ansvaret för beställarens handlingar och förutsättningar. Dessa avsteg tillsammans med övertagandet av tredjemansansvaret bedömer entreprenörerna så pass riskfyllt att de avstår eller kan tänka sig att avstå från att lämna anbud.

Av tidigare studier utförda av bland annat Chalmers med SBUF-stöd kan man dra slutsatsen att kostnader för fel i handlingar som beställaren upprättar uppgår till cirka 3 % av produktionskostnaden. Ett övertagande av dessa handlingar innebär således att entreprenörens produktionskostnad ökar med 2,9 %, vilket kan motsvara mer än halva vinsten för entreprenören. Vidare framgår av Chalmersstudierna att transaktionskostnaden, summerad i de olika entreprenörs- och leverantörsleden, kan vara så mycket som 3-7 % av byggkostnaden.

Intervjuerna har givit vid handen att avsteg från AB/ABT komplicerar såväl anbudsarbetet med tillhörande förhandlingar som att slutregleringar av entreprenaden tenderar att kräva mer resurser.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Vad kostar avstegen? En studie i hur avsteg från AB04 påverkar bygg-och anläggningsbranschen", Anders Kivijärvi, ÅF Infrastructure AB (44 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Region Öst
Projektledare
Relaterade projekt